Ważne rzeczy w cenie!

Regulamin

I. Informację Ogólne

1. Air Tours Club sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ustala niniejszy Regulamin świadczenia usług turystycznych w celu zapewnienia Klientom optymalnych warunków wypoczynku w i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
2. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja wszystkich podanych niżej warunków. Akceptacja stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązanie pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem.

II. Definicje:

SERWIS – strona internetowa pod adresem: www.airtoursclub.pl
REZERWACJA - przyjęte do realizacji i potwierdzone przez Dostawcę Zamówienie usługi
KLIENT/UŻYTKOWNIK - osoba fizyczna lub prawna, posiadająca zdolności do czynności prawnych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, korzystająca z usług Serwisu
OPERATOR – Air Tours Club sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-111) przy ul. Józefa Kałuży 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000209036, NIP 677-005-23-61, REGON 350563580, kapitał zakładowy: 50.000 zł
UMOWA – umowa o zorganizowanie imprezy turystycznej zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem
REGULAMIN – Regulamin serwisu internetowego www.airtoursclub.pl

III. Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną i zasady korzystania z Serwisu

1. Operator w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom zapoznanie się z rodzajami imprez turystycznych i propozycjami wyjazdu oraz zapisanie się do newslettera, a także założenia konta w Serwisie.
2. Operator świadczy usługi w zakresie sprzedaży i rezerwacji imprez turystycznych, biletów lotniczych i ubezpieczeń podróżnych.
3. Użytkownik dokonuje wyboru dostępnych imprez turystycznych przy użyciu wyszukiwarki na stronie głównej tj. www.airtoursclub.pl lub korzystając z zakładek na ww. stronie.
4. Serwis prezentuje wszystkie imprezy turystyczne zgodnie z określonymi oczekiwaniami Użytkownika, jak i szczegółowy opis świadczeń i ceny.
5. Do dokonania rezerwacji i zawarcia Umowy, a także do rezygnacji z imprezy turystycznej, zmiany rezerwacji lub Umowy oraz do postępowania reklamacyjnego znajdują zastosowanie postanowienia Ogólnych Warunków Uczestnictwa W Imprezie Turystycznej (http://www.airtoursclub.pl/plik/7/ogolne-warunki-uczestnictwa-w-imprezie-turystycznej.pdf). Użytkownik zobowiązany jest do zaakceptowania Regulaminu oraz Ogólnych Warunków Uczestnictwa W Imprezie Turystycznej, a także do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania usługi przez Operatora.
6. Serwis oferuje możliwość dokonania płatności za imprezę w następujący sposób:
a) Płatność przelewem.
Wybierając jako formę płatności "przelew", Użytkownik zobowiązany jest wpłacić, w terminie do 24 godzin od zgłoszenia rezerwacji, podaną kwotę. Wpłaty należy dokonać na rachunek:
Air Tours Club Sp z o.o
ul. Kałuży 1
30 - 111 KRAKÓW
BANK HANDLOWY SA
RACHUNEK NR 70 1030 1188 0000 0000 9164 3006
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko pasażera(ów) oraz numer rezerwacji.
b) Płatność kartą kredytową.
Ze względów bezpieczeństwa Operator zastrzega sobie możliwość dodatkowej weryfikacji kart kredytowych, co może skutkować koniecznością dosłania dodatkowych informacji i dokumentów do Operatora. Operator zastrzega sobie możliwość odmowy dokonania transakcji płatnej kartą kredytową bez podania przyczyny.

IV. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

1. Celem polityki prywatności Operatora jest uzyskanie optymalnego i zgodnego z wymogami obowiązujących aktów prawnych, sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji dotyczących danych osobowych, a przede wszystkim zapewnienie ochrony przed wszelkiego rodzaju zagrożeniami, tak zewnętrznymi jak i wewnętrznymi.
2. Operator zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
3. Szczegółowe uregulowania polityki bezpieczeństwa Operatora znajduję się pod adresem: http://www.airtoursclub.pl/polityka-prywatnosci

V. Reklamacja

1. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres:
Air Tours Club sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-111) przy ul. Józefa Kałuży 1.
2. Uczestnik , który w trakcie imprezy stwierdza wadliwe wykonanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz Air Tours Club. Ewentualne reklamacje powinny być składane w Air Tours Club w ciągu 30 dni od daty zakończenia imprezy.
3. Operator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od jej otrzymania i powiadomienia Uczestnika o swoim stanowisku listem poleconym.

VI. Postanowienia końcowe

1. Prezentowane w Serwisie informacje i materiały nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej, nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu oraz za przerwy w dostępności Serwisu z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych) ani spowodowanych działaniami siły wyższej.
3. Ewentualne spory będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo sąd.